Privacy- & Cookiebeleid

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

1. ALGEMEEN

U bezoekt een website van Euroveiling - Hallen Vande Producenter CVBA (hierna “Euroveiling”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 BRUSSEL, Vilvoordsesteenweg 46 met ondernemingsnummer 0402.804.376.

2. PRIVACY

Euroveiling zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Euroveiling hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken. Huidig Privacy- & Cookiebeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website. Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het Privacy- & Cookiebeleid van Euroveiling. Euroveiling is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website. Euroveiling verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing in van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

2.1 Persoonsgegevens

Volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:

Bij het plaatsen van een bestelling:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Kopie identiteitskaart van uw aangestelden die toegang zullen hebben tot onze veilingzaal.
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers.
 • Compensatie: bijzonderheden betreffende de geëiste compensaties, betaalde bedragen of andere vormen van compensatie.
 • Beroepsactiviteiten van de persoon die in het bestand is opgenomen: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties.
 • Overeenkomsten en schikkingen: bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten.
 • In het bezit zijnde vergunningen.
 • Video opnamen in onze veilingzaal, aanvoerhal, middenhal, distributiehal, op de parking.

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres.

2.2 Doeleinden

De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst, alsook uw expliciete uitdrukkelijke toestemming.
 • Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst, alsook uw expliciete uitdrukkelijke toestemming.
 • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Euroveiling, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden, alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • Beveiliging: het verwerken van persoonsgegevens om de veiligheid te waarborgen van personen of goederen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om diefstal tegen te gaan (bescherming van de goederen van de onderneming), werknemers en bezoekers te beschermen (veiligheid en gezondheid) of de goede werking van de machines na te gaan (controle productieproces), alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel: het gaat hier om activiteiten waardoor zulke handelingen kunnen worden voorkomen en opgespoord met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om ons hiertegen te beschermen, alsook uw expliciete uitdrukkelijke toestemming.
 • Beheer van de betwistingen: het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren, alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren, alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde van onze diensten onmogelijk is indien u niet instemt de verwerking.

2.3 Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onze IT-leveranciers;
 • Cloudsoftware dienstverleners;
 • E-mail service dienstverleners
 • Accountancy kantoor;
 • Juridische adviseurs;
 • Gerecht en politiediensten;
 • Overheidsinstanties;

2.4 Duur van de verwerking

Euroveiling verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

2.5 Uw rechten

Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Euroveiling verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en aan deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Uitoefening rechten U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Euroveiling per post aan volgend adres: 1120 BRUSSEL, Vilvoordsesteenweg 46 of per e-mail via privacy@euroveiling.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

2.6 Automatische besluitvorming

Euroveiling zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

2.7 Persoonsgegevensbeveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Euroveiling levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

3. COOKIES

Euroveiling maakt geen gebruik van cookies.

4. TOEPASSELIJK RECHT

Huidig Privacy- & Cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.