Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2 Elke klant wordt door zijn inschrijving onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Euroveiling vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. SLUITEN EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN OVERMACHT

2.1 Foto’s, catalogi, of andere door Euroveiling geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.

2.2 Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Euroveiling.

2.3 Euroveiling levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

2.4 De klant erkent, zo hij een bestelling van diensten / hun voorwerp plaatst, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Euroveiling aangaande alle belangrijke elementen ervan en dat hij hiervan goede kennis heeft.

2.5 De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten en titels vereist teneinde Euroveiling toe te laten de diensten / hun voorwerp te leveren.

2.6 Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan Euroveiling oordelen dat de levering van haar diensten / hun voorwerp geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop Euroveiling geen vat heeft en / of wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en / of een andere wanprestatie van de klant.

2.7 In geval van overmacht of van een voorval dat voor Euroveiling redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Euroveiling zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat zij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Euroveiling als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

3. AANKOPEN VIA DE VEILING

3.1 De klant ontvangt een koperskaart met zijn kopersnummer, aangemaakt door Euroveiling, om fysiek aan te kopen via de kopersbanken in de verkoopzaal Meer bepaald dient de klant, in geval van aankoop in de verkoopzaal, zijn koperskaart aan te brengen in de kopersbank en de toetsen te gebruiken om te kopen. Elke koperbank is voorzien van een display waarop de koper zijn aankopen kan raadplegen en controleren. Op afstand kan de klant op dezelfde manier aankopen (KOA), maar dan via een door Euroveiling ter beschikking gestelde laptop. Hiervoor dient hij dan zijn klantnummer en paswoord in te vullen.

3.2 Euroveiling maakt voor de klant tevens een inlogcode en paswoord aan in Extranet van Euroveiling om aan te kopen van op afstand. Dit kan enerzijds via het verkoopplatform van Euroveiling en anderzijds via onze webshop of andere digitale verkoopplatformen die via Euroveiling aangeboden worden. Via ons verkoopplatform komt in feite een klokvoorverkoop tot stand. Dit is aan een door de kweker vastgestelde en vaste prijs. Hierbij kan de klant tot max. percentage van een partij kopen. (Vastgesteld door de Raad van Bestuur)

3.3 Tevens kan de klant via e-mail, fax of telefoon bestellen waarbij Euroveiling dan optreedt als lasthebber van de klant en in diens naam en voor diens rekening aankoopt en waarvoor een commissie aangerekend wordt.

3.4 De klant erkent dat hij een bindende aankoop heeft verricht door:

  • Een druk op de knoppen van de banken in de afmijnzaal van Euroveiling;
  • Een druk op knoppen van ons KOA-systeem (Kopen Op Afstand);
  • Aankopen via onze webshop of andere digitale verkoopplatformen die via Euroveiling aangeboden worden;
  • Het plaatsen van een telefonische bestellingen of via e-mail of fax (‘Bemiddeling’, d.i. lastgeving);

3.5 De klant kan steeds op extranet een proforma opvragen en ten alle tijden zijn aankopen van welke oorsprong ook raadplegen.

3.6 Elke aankoop gelinkt aan de koperskaart of kopersnummer / inloggegevens van de klant is toerekenbaar aan de klant, die dit aanvaardt, nu de klant verantwoordelijk is voor deze gegevens en de ter beschikking stelling hiervan aan derden.

3.7 De aankoop – verkoopovereenkomst voor de goederen die de klant via Euroveiling aankoopt komt rechtstreeks tot stand tussen de kweker / verkoper en de klant.

3.8 De klant ontvangt geen bestelbon, maar kan na aankoop een proforma-factuur verkrijgen, zowel digitaal (online via https:// extranet.euroveiling.be) als op papier in de veilinggebouwen (verkrijgbaar aan de pro forma ruimte en/of aan de kassa) waarop alle effectieve transacties vermeld staan en dit zonder tussenkomst van Euroveiling en is het bewijs van een rechtsgeldige aankoop.

4. AANWEZIGHEID OP DE VEILING

4.1 De klant aanvaardt dat Euroveiling geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijke verlies, diefstal of beschadiging van goederen / voertuigen welke hij meebrengt op de site aangezien Euroveiling deze niet in bewaarneming neemt.

4.2 De klant zal als een goede huisvader voor het ter beschikking gestelde materiaal (hierin begrepen, zonder beperking tot toegangsbadgen, koperskaarten, verpakking, kopersbanken in de tribune, laptops in verhuur voor de KOA, touch screens aan het proformalokaal), al dan niet tegen betaling en mogelijk mits betaling van een waarborgsom, zorg dragen en draagt alle risico’s vanaf de ter beschikking stelling, waaronder alle verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico’s en is aansprakelijk voor alle schade aan het ter beschikking gestelde goed, alsook voor alle schade ten gevolge hiervan (of het gebruik hiervan) in hoofde van Euroveiling, alsook in hoofde van eender welke andere persoon. Dit alles ongeacht of de klant aan het ontstaan van voormelde schade schuld heeft of niet, en zonder fout of opzet door derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover Euroveiling en verbindt er zich toe de schade met inbegrip van doch zonder beperking tot, reinigings-, reparatie- en / of vervangingskosten te vergoeden op basis van een bestek, opgemaakt door Euroveiling dat aan de klant tegenstelbaar is. De klant dient dit materiaal op eerste verzoek te retourneren.

4.3 De klant verklaart verantwoordelijk te zijn voor de eventuele schade die hij zou toebrengen aan de infrastructuren, en verbindt er zich toe de schade / kosten te vergoeden op basis van een bestek, opgemaakt door Euroveiling dat aan de klant tegenstelbaar is.

4.4 De klant verklaart jegens Euroveiling en derden persoonlijk in te staan voor goed gedrag en verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade veroorzaakt door of namens zijn bedrijf uit welke hoofde ook.

4.5 De klant verklaart een exemplaar van het veilingreglement van Euroveiling, welke gepubliceerd zijn op de website www.euroveiling.be en kosteloos opvraagbaar zijn, te hebben ontvangen en dat hij met de inhoud daarvan bekend en akkoord is en zich dienovereenkomstig zal gedragen alsmede in te stemmen met eventuele toekomstige versies van het veilingreglement en overige door Euroveiling van toepassing verklaarde voorwaarden.

5. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Euroveiling – alsook de kweker / verkoper bij wijze van beding ten behoeve van derde – behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten alsook om de (koop)overeenkomst met onmiddellijk ef-fect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de klant, bij niet- betaling op de verval-dag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant en overlijden van de klant.

5.2 Bij de beëindiging van de overeenkomst voor welke reden ook, geeft de klant aan Euroveiling de toestemming om zijn inrichting tijdens de werkuren te betreden teneinde haar materiaal weg te nemen en dit niettegenstaande enige betwisting tussen Euroveiling en de klant m.b.t. de overeenkomst.

6. PRIJZEN EN BETALING

6.1 De klant aanvaardt de prijzen en kostenstructuur van Euroveiling, de Raad van Bestuur kan deze zonder overleg wijzigen en bekend maken aan de klant. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant.

6.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Euroveiling geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.3 Al de facturen van Euroveiling zijn betaalbaar aan het adres van Euroveiling, contant zodat het verschuldigde bedrag op onze rekening staat vóór de eerstvolgende aankoop en zonder korting tenzij anders vermeld op de factuur. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een schadebeding van 15%, met een minimum van 50 Euro. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques of andere inningskosten zijn in dit schadebeding niet inbegrepen en worden apart aangerekend aan de klant.

6.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling opeisbaar.

6.5 De klant betaalt een waarborg die de aankopen van twee (2) weken dekt, en waarvan max. 75% benut kan worden voor de effectieve aankoop, via een van onze verkoopkanalen.

6.6 Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

6.7 In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Euroveiling.

7. KLACHTEN / AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Euroveiling zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten / hun voorwerp zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van een bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn Euroveiling bindt.

7.2 Het meedelen van een klacht of het weigeren van de diensten / hun voorwerp schort de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

7.3 Indien een klacht door Euroveiling gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten / hun voorwerp terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.4 Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van Euroveiling zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Euroveiling voor de diensten / hun voorwerp voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. goederen / werken voor dewelke Euroveiling’ aansprakelijkheid wordt weerhouden, schade uit hoofde van vorderingen door derden enz. is uitgesloten.

7.5 Niettegenstaande de overige bepalingen van de overeenkomst kan Euroveiling niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van een fout, schuld, onoordeelkundig handelen of nalatigheid van de klant.

7.6 Euroveiling is afhankelijk van haar aanvoerders en transporteurs en kan bijgevolg niet uitsluiten dat een aangekocht goed niet aankomt, beschadigd is of kwaliteitsafwijkingen heeft, wat de koper ook aanvaardt, hier zal steeds een passende oplossing gezocht worden tussen betrokken partijen. Wegens de bederfelijke aard der goederen worden na aflevering ervan geen klachten meer aanvaard behalve de dag van de aankoop zelf.

8. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANK

8.1 Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel Afdeling Brussel, in voorkomend geval de Vrederechter van het zesde kanton Brussel, uitsluitend bevoegd.